Vloghealth xin gửi đến quý bạn đọc thông tin về Sở Y tế Bình Phước để quý bạn đọc tiện tìm hiểu khi có nhu cầu. Sở Y tế Bình Phước có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Địa chỉ: Tiến Thành, Tx. Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 0271 3889 096

Website: http://syt.binhphuoc.gov.vn/

  • Địa chỉ trụ sở: QL 14, xã Tiến Thành, TX Đồng Xoài, Bình Phước
  • Điện thoại cơ quan: 0271.3889096
  • Địa chỉ website: syt.binhphuoc.gov.vn  

I. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược học cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là y tế); thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y tế.
1. Nhiệm vụ, quyền hạn
1.1 Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh
- Dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế, các kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, đề án phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế ở địa phương.
- Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
- Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục thuộc Sở.
- Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; trưởng, phó trưởng Phòng Y tế huyện, thị xã.
1.2 Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:
- Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật.
- Dự thảo các quyết đinh, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban  nhân dân tỉnh về lĩnh vực Y tế.
- Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàn.
- Dự thảo các chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa phương. 
1.3 Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và các vấn đề khác về y tế sau khi được phê duyệt, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.
1.4 Về y tế dự phòng
- Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định.
1.5 Về khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng
- Hướng dẫn, kiểm tra và xử lý những vi phạm trong việc thực hiện các quy định về chuyên môn kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật.
1.6 Về y dược cổ truyền
- Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược học cổ truyền với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
1.7 Về thuốc và mỹ phẩm
- Tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuốc và mỹ phẩm; kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh.
1.8 Về an toàn vệ sinh thực phẩm
- Tổ chức chỉ đạo việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm về vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
1.9 Về trang thiết bị và công trình y tế
- Tổ chức hướng dẫn, giám sát, đánh giá về trang thiết bị và công trình y tế theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật .
1.10 Về dân số - kế hoạch hoá gia đình và sức khoẻ sinh sản
- Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số kế hoạch hoá gia đình. Chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình.
- Triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, liên quan đến lĩnh vực dân số- kế hoạch hóa gia đình.
1.11 Về bảo hiểm y tế:
- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về bảo hiểm y tế theo quy định.
- Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.
1.12 Về đào tạo nhân lực y tế:
- Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ đào tạo và sử dụng nhân lực y tế.
- Quản lý các trường đào tạo cán bộ y tế theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
1.13 Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ cho công tác quản lý của ngành.
1.14 Thanh tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, xử lý các vi phạm liên quan đến lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
1.15 Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
1.16 Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.
1.17 Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

II. Các đơn vị tuyến tỉnh:

1. Bệnh viện đa khoa;

2. Bệnh viện Y học cổ truyền;

3. Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm;

4. Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình;

5. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

6. Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm;

7. Trung tâm Giám định y khoa.

B. Các đơn vị tuyến huyện:

1. Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú;

2. Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng;

3. Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành;

4. Trung tâm Y tế Thị xã Phước Long;

5. Trung tâm Y tế Thị xã Bình Long;

6. Trung tâm Y tế Lộc Ninh;

7. Trung tâm Y tế Bù Đốp;

8. Trung tâm Y tế Thị xã Đồng Xoài;

9. Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập;

10. Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản;

11. Trung tâm Y tế huyện Phú Riềng.

Giám đốc Quách Ái Đức Quách Ái Đức
Trình độ chuyên môn Tiến sĩ
Điện thoại cơ quan 0918225383
Địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Địa chỉ nhà riêng Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Phó Giám đốc Từ Phương Nam Từ Phương Nam
Trình độ chuyên môn Bác sĩ
Điện thoại cơ quan 0913819181
Địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Địa chỉ nhà riêng Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Phó Giám đốc Lê Anh Tuấn Lê Anh Tuấn
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ
Điện thoại cơ quan 0913124812
Địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Địa chỉ nhà riêng Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Phó Giám đốc Văn Thanh Bình Văn Thanh Bình
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng