Đây là link đăng nhập cổng giám định bảo hiểm y tế cho các cán bộ làm công tác đẩy dữ liệu bệnh nhân bảo hiểm y tế, ánh xạ dịch vụ, ánh xạ thuốc

Link đăng nhập giành cho cơ sở y tế - Cổng tiếp nhận dữ liệu KCB BHYT: https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn

Link đăng nhập giành cho Giám định BHYT: http://giamdinh.baohiemxahoi.gov.vn/

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn

Powered by OrdaSoft!